За нас :: Новини
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.
С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета е приет за прилагане  Международен стандарт за фин...
[ прочети повече ]

Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
23 август 2017г.
С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета е приет за прилагане Международен стандарт за финансо...
[ прочети повече ]

Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.
Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 30 април след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако ...
[ прочети повече ]

Възможност за коригиране на вече декларирани данъци
17 февруари 2017г.
С промените в ЗОДФЛ и ЗКПО, в сила от 01-01-2017, се въвежда  възможност за корекция на вече подадените данъчни декларации от фирми и физически лица. Веднъж годишно може да се подават коригиращи декларации за дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подав...
[ прочети повече ]

Приети промени в Търговския закон
04 януари 2017г.
В ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г са публикувани промени в Търговския закон 1.    Въвеждат се допълнителни изисквания към формата на определени решения на общото събрание, съответно едноличния собственик на дружества с ограничена отговорност. За определени решения се изисква съст...
[ прочети повече ]

Нов Закон за независимия финансов одит
29 ноември 2016г.
В брой: 95, от дата 29.11.2016 г. на Държавен вестник е публикуван текста на новия Закон за независимия финансов одит (Законът) Законът отменя Закона за независимия финансов одит от 2001. Законът въвежда изискванията на : 1. Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 20...
[ прочети повече ]

Изменения в МСФО 10 и 12 и МСС 28
15 ноември 2016г.
На 22 септември 2016 е публикуван  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1703 НА КОМИСИЯТА  за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти з...
[ прочети повече ]

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ Съгласно чл. 40м от ЗФНО за 2015 г.
09 март 2016г.
Според чл. 40 м от Закона за независим финансов одит, регистрираните одитори и дружества, които извършват одити на предприятия от обществен интерес, са задължени ежегодно, най-късно до 31.03. след приключване на календарната година да публикуват отчет за прозрачност на своята интернет-страница, ако ...
[ прочети повече ]

Нов Закон за счетоводството
08 декември 2015г.
В Държавен вестник брой: 95, от дата 8.12.2015 г.   е публикуван текста на новия Закон за счетоводството. Законът е приет от 43-то Народно събрание на 24 ноември 2015 г. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 – 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. &n...
[ прочети повече ]

Данъчни облекчения за деца за 2015
19 ноември 2015г.
Считано от 01.01.2015г. има промяна в ЗДДФЛ, според която при определени условия могат да се ползват данъчни облекчения за деца. В Глава Четвърта / Данъчни облекчения/ , член 22в е предвидено това облекчение да се ползва, когато са налице на следните обстоятелства: 1. към 31 декември на данъчнат...
[ прочети повече ]

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта