За нас :: Услуги :: Данъчни консултации
Данъчни консултации

Eдна ефективна и навременна данъчна консултация или подходящо данъчно планиране, биха могли не само да оптимизират разходите за данъци, но и да дадат реално предимство пред конкурентния бизнес. Базирайки се на тази философия и при спазването на всички регулаторни режими ние предлагаме консултации и изготвяне на становища относно данъчното законодателство и неговото ефективно прилагане.

Съветите относно ефектите на преките и косвени данъци, както и възможните проявления върху бизнеса на нашите клиенти могат да се определят в следните направления :

  • Данъчно планиране
  • Корпоративни данъци
  • Лични данъци
  • Местни данъци и такси
  • Трансферно ценообразуване
  • Консултации във връзка с ДДС ефекти
  • Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
  • Митнически процедури
  • Акцизи и акцизни складове

В НИБОС, ние непрекъснато следим промените в местното данъчно законодателство и приложимите стандарти, в едно с разпространените добри бизнес практики. При необходимост може своевременно да ви информираме за важни за конкретния бизнес изменения и да предлагаме ефективни начини за управлението му.

Последни новини
Нов МСФО 9 Финансови инструменти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2067 НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2016 г...

Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
23 август 2017г.

С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2016...

Доклад за прозрачност за 2016 г.
16 март 2017г.

Според чл. 62 от Закона за независим финансов одит, регистри...

 
 
Тел: +359 (2) 411 411 4
E-mail: nibos@nibos.net
България, 1303 София,
бул.инж.Иван Иванов 70Б,ап.10
Copyright © 2011 NIBOS. All rights reserved.
За нас | Услуги | Контакти | Новини | Карта на сайта