НИБОС ЕООД http://www.nibos.net/ НИБОС ЕООД bg 2011 НИБОС ЕООД Нов МСФО 9 Финансови инструменти http://www.nibos.net/bg/vnews_55/Нов_МСФО_9_Финансови_инструменти_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_55/Нов_МСФО_9_Финансови_инструменти_.html Wed, 23 Aug 2017 15:33:56 EEST Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти http://www.nibos.net/bg/vnews_54/Нов_МСФО_15_Приходи_от_договори_с_клиенти_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_54/Нов_МСФО_15_Приходи_от_договори_с_клиенти_.html Wed, 23 Aug 2017 15:28:42 EEST Доклад за прозрачност за 2016 г. http://www.nibos.net/bg/vnews_53/Доклад_за_прозрачност_за_2016_г_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_53/Доклад_за_прозрачност_за_2016_г_.html Thu, 16 Mar 2017 09:44:48 EET Възможност за коригиране на вече декларирани данъци http://www.nibos.net/bg/vnews_52/Възможност_за_коригиране_на_вече_декларирани_данъци.html http://www.nibos.net/bg/vnews_52/Възможност_за_коригиране_на_вече_декларирани_данъци.html Fri, 17 Feb 2017 12:54:32 EET Приети промени в Търговския закон http://www.nibos.net/bg/vnews_51/Приети_промени_в_Търговския_закон_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_51/Приети_промени_в_Търговския_закон_.html Wed, 04 Jan 2017 19:45:24 EET Нов Закон за независимия финансов одит http://www.nibos.net/bg/vnews_50/Нов_Закон_за_независимия_финансов_одит.html http://www.nibos.net/bg/vnews_50/Нов_Закон_за_независимия_финансов_одит.html Tue, 29 Nov 2016 12:19:39 EET Изменения в МСФО 10 и 12 и МСС 28 http://www.nibos.net/bg/vnews_49/Изменения_в_МСФО_10_и_12_и_МСС_28_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_49/Изменения_в_МСФО_10_и_12_и_МСС_28_.html Tue, 15 Nov 2016 18:48:42 EET ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ Съгласно чл. 40м от ЗФНО за 2015 г. http://www.nibos.net/bg/vnews_47/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2015_г_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_47/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2015_г_.html Wed, 09 Mar 2016 13:57:48 EET Нов Закон за счетоводството http://www.nibos.net/bg/vnews_46/_Нов_Закон_за_счетоводството_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_46/_Нов_Закон_за_счетоводството_.html Tue, 08 Dec 2015 11:54:39 EET Данъчни облекчения за деца за 2015 http://www.nibos.net/bg/vnews_45/Данъчни_облекчения_за_деца_за_2015.html http://www.nibos.net/bg/vnews_45/Данъчни_облекчения_за_деца_за_2015.html Thu, 19 Nov 2015 15:04:56 EET ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ Съгласно чл. 40м от ЗФНО за 2014 г. http://www.nibos.net/bg/vnews_44/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2014_г_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_44/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2014_г_.html Wed, 18 Mar 2015 12:30:06 EET Приключила проверка от КПНРО http://www.nibos.net/bg/vnews_43/Приключила_проверка_от_КПНРО.html http://www.nibos.net/bg/vnews_43/Приключила_проверка_от_КПНРО.html Wed, 18 Mar 2015 12:26:32 EET На 19 Декември 2014 са публикувани Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2011–2013 http://www.nibos.net/bg/vnews_42/На_19_Декември_2014_са_публикувани_Годишни_подобрения_на_МСФО_цикъл_2011–2013_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_42/На_19_Декември_2014_са_публикувани_Годишни_подобрения_на_МСФО_цикъл_2011–2013_.html Mon, 29 Dec 2014 10:17:39 EET ДИРЕКТИВА 2014/56/ЕС за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети http://www.nibos.net/bg/vnews_41/ДИРЕКТИВА_2014_56_ЕС_за_изменение_на_Директива_2006_43_ЕО_относно_задължителния_одит_на_годишните_счетоводни_отчети_и_консолидираните_счетоводни_отчети_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_41/ДИРЕКТИВА_2014_56_ЕС_за_изменение_на_Директива_2006_43_ЕО_относно_задължителния_одит_на_годишните_счетоводни_отчети_и_консолидираните_счетоводни_отчети_.html Tue, 27 May 2014 18:07:12 EEST Регламент (ЕС) No 537/2014 относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес http://www.nibos.net/bg/vnews_40/Регламент_(ЕС)_No_537_2014_относно_специфични_изисквания_по_отношение_на_задължителния_одит_на_предприятия_от_обществен_интерес.html http://www.nibos.net/bg/vnews_40/Регламент_(ЕС)_No_537_2014_относно_специфични_изисквания_по_отношение_на_задължителния_одит_на_предприятия_от_обществен_интерес.html Tue, 27 May 2014 18:05:18 EEST Консолидирана версия на български език на Международните стандарти за финансово отчитане http://www.nibos.net/bg/vnews_39/Консолидирана_версия_на_български_език_на_Международните_стандарти_за_финансово_отчитане.html http://www.nibos.net/bg/vnews_39/Консолидирана_версия_на_български_език_на_Международните_стандарти_за_финансово_отчитане.html Fri, 09 May 2014 10:57:08 EEST ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ Съгласно чл. 40м от ЗФНО за 2013 г. http://www.nibos.net/bg/vnews_38/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2013_г_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_38/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2013_г_.html Thu, 27 Mar 2014 09:02:08 EET Приети са изменения на някои международни счетоводни стандарти във връзка с МСФО 10 и 12 и МСС 27 http://www.nibos.net/bg/vnews_37/Приети_са_изменения_на_някои_международни_счетоводни_стандарти_във_връзка_с_МСФО_10_и_12_и_МСС_27.html http://www.nibos.net/bg/vnews_37/Приети_са_изменения_на_някои_международни_счетоводни_стандарти_във_връзка_с_МСФО_10_и_12_и_МСС_27.html Mon, 25 Nov 2013 15:33:13 EET Директива 2013/34/ЕС http://www.nibos.net/bg/vnews_36/Директива_2013_34_ЕС.html http://www.nibos.net/bg/vnews_36/Директива_2013_34_ЕС.html Wed, 03 Jul 2013 11:19:18 EEST Приети изменения в някои международни счетоводни стандарти http://www.nibos.net/bg/vnews_35/Приети_изменения_в_някои_международни_счетоводни_стандарти.html http://www.nibos.net/bg/vnews_35/Приети_изменения_в_някои_международни_счетоводни_стандарти.html Fri, 31 May 2013 09:15:48 EEST ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ Съгласно чл. 40м от ЗФНО за 2012 г. http://www.nibos.net/bg/vnews_34/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2012_г_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_34/ДОКЛАД_ЗА_ПРОЗРАЧНОСТ_Съгласно_чл_40м_от_ЗФНО_за_2012_г_.html Mon, 11 Mar 2013 18:57:18 EET Европейската Комисия одобри за прилагане изменения в МСФО 7 и МСС 32 http://www.nibos.net/bg/vnews_33/Европейската_Комисия_одобри_за_прилагане_изменения_в_МСФО_7_и_МСС_32.html http://www.nibos.net/bg/vnews_33/Европейската_Комисия_одобри_за_прилагане_изменения_в_МСФО_7_и_МСС_32.html Sun, 06 Jan 2013 20:15:45 EET Публично изявление на Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с финансовите отчети за 2012 г. . http://www.nibos.net/bg/vnews_32/Публично_изявление_на_Европейския_орган_за_ценни_книжа_и_пазари_във_връзка_с_финансовите_отчети_за_2012_г_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_32/Публично_изявление_на_Европейския_орган_за_ценни_книжа_и_пазари_във_връзка_с_финансовите_отчети_за_2012_г_.html Thu, 29 Nov 2012 19:48:03 EET Нов телефон на НИБОС ЕООД http://www.nibos.net/bg/vnews_31/Нов_телефон_на_НИБОС_ЕООД_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_31/Нов_телефон_на_НИБОС_ЕООД_.html Wed, 07 Nov 2012 23:49:44 EET Проект на предстоящия МСФО относно общото счетоводно отчитане на хеджирането http://www.nibos.net/bg/vnews_30/Проект_на_предстоящия_МСФО_относно_общото_счетоводно_отчитане_на_хеджирането.html http://www.nibos.net/bg/vnews_30/Проект_на_предстоящия_МСФО_относно_общото_счетоводно_отчитане_на_хеджирането.html Mon, 17 Sep 2012 13:58:40 EEST Промени в МСС 1 и МСС 19 http://www.nibos.net/bg/vnews_29/Промени_в_МСС_1_и_МСС_19.html http://www.nibos.net/bg/vnews_29/Промени_в_МСС_1_и_МСС_19.html Tue, 12 Jun 2012 10:06:14 EEST Данък върху финансовите транзакции http://www.nibos.net/bg/vnews_28/Данък_върху_финансовите_транзакции.html http://www.nibos.net/bg/vnews_28/Данък_върху_финансовите_транзакции.html Tue, 29 May 2012 13:56:48 EEST Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече се прилагат и към Швейцария http://www.nibos.net/bg/vnews_27/Регламенти_(ЕО)_№_883_и_№_987_за_социалната_сигурност_вече_се_прилагат_и_към_Швейцария.html http://www.nibos.net/bg/vnews_27/Регламенти_(ЕО)_№_883_и_№_987_за_социалната_сигурност_вече_се_прилагат_и_към_Швейцария.html Wed, 23 May 2012 11:54:53 EEST Европейската комисия публикува предложенията си за политиката в областта на одита http://www.nibos.net/bg/vnews_26/Европейската_комисия_публикува_предложенията_си_за_политиката_в_областта_на_одита.html http://www.nibos.net/bg/vnews_26/Европейската_комисия_публикува_предложенията_си_за_политиката_в_областта_на_одита.html Sun, 11 Dec 2011 20:08:35 EET Евро комисията прие промени в МСФО 7 и МСФО 1 http://www.nibos.net/bg/vnews_25/Евро_комисията_прие_промени_в_МСФО_7_и_МСФО_1_.html http://www.nibos.net/bg/vnews_25/Евро_комисията_прие_промени_в_МСФО_7_и_МСФО_1_.html Tue, 29 Nov 2011 20:11:47 EET